Αισθητική Πλαστική Χειρουργική

ωτοπλαστική


Με την ωτοπλαστική διορθώνουμε τα αφεστώτα ώτα (πεταχτά αφτιά).