ξανθελάσματα
Τα ξανθελάσματα είναι κίτρινες πλάκες που εμφανίζονται στα βλέφαρα. 50% οφείλονται σε αυξημένα λιπίδια ορού. Αφαιρούνται χειρουργικά και με laser.
Αναισθησία: Τοπική ή μέθη.
Παραμονή στο νοσοκομείο: Γίνεται στο ιατρείο ή το νοσοκομείο, δεν χρειάζεται παραμονή.
Διάρκεια επέμβασης: Μέχρι ενενήντα λεπτά.