ωτοπλαστική
Με την ωτοπλαστική διορθώνουμε τα αφεστώτα ώτα (πεταχτά αφτιά).
Αναισθησία: Τοπική (μερικές φορές σε συνδυασμό με μέθη).
Παραμονή στο νοσοκομείο: Γίνεται στο νοσοκομείο.Δεν χρειάζεται παραμονή.
Διάρκεια επέμβασης: Μέχρι δύο ώρες.